Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTORIJSCHOOL MARTIN APOLL
BEHORENDE BIJ DE LES-OVEREENKOMST

DEFINITIES
De volgende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende betekenis:
– Autorijschool: Autorijschool Martin Apoll, gevestigd te Gorinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50240749;
– Examenbureau: Het examenbureau: de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) / de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (CCV) en het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), of een ander examenbureau;
– Leerling: de persoon door wie of voor wie een Les-overeenkomst wordt gesloten;
– Schriftelijk: op papier of elektronisch (bijv. via e-mail of WhatsApp);
– Toets: testmoment zoals onder meer het onderzoek naar de rijvaardigheid (hierna ook: het Onderzoek), het theorie-examen, de tussentijdse toets.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden horen bij les-overeenkomsten gesloten tussen de Autorijschool en haar Leerlingen (‘de Les-overeenkomst’).

Artikel 2 – De Les-overeenkomst
1. De Les-overeenkomst komt tot stand doordat de Leerling schriftelijk of via de website van de Autorijschool een opleiding aanschaft. Het kan gaan om:
– een theorieopleiding;
– een praktijkopleiding;
– een pakket praktijkopleiding;
– een ander opleiding.
2. De Les-overeenkomst wordt schriftelijk door de Autorijschool aan de Leerling bevestigd via een welkomstbrief.

Artikel 3 – Verplichtingen Autorijschool
De Autorijschool zorgt ervoor dat:
– de lessen worden gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM);
– de lessen zo veel mogelijk worden gegeven door dezelfde instructeur, waarbij echter wisseling mogelijk is indien de Autorijschool die nodig acht;
– de instructeur de Leerling regelmatig informatie geeft over de voortgang van de Leerling, ook in relatie tot de exameneisen;
– de aanvraag voor een Toets na betaling binnen twee weken door de Autorijschool in het aanvraagbestand van het relevante examenbureau ingevoerd wordt;
– de Leerling op de datum en de tijd waarvoor hij is opgeroepen het Onderzoek naar de rijvaardigheid zal kunnen doen in het lesvoertuig waarmee hij heeft gelest. Is dat niet mogelijk, dan gebeurt dit in een lesvoertuig van minimaal hetzelfde of van een gelijkwaardig type;
– de afgesproken duur van een les ook helemaal gebruikt wordt voor deze les.

Artikel 4 – Verplichtingen Leerling
De Leerling zal:
1. tijdens de rijlessen en bij een Toets een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben.
2. bepaalde lesonderdelen beheersen voor dat aan een Toets kan worden deelgenomen.
3. op tijd zijn voor de rijles. De Autorijschool zal vijf minuten wachten. Komt de Leerling niet zonder tijdig te hebben afgezegd, dan moet de Leerling deze les betalen (wordt de volledige les afgetrokken van het lespakket);
4. de helft van de rijles in rekening worden gebracht (een halve rijles wordt afgetrokken van het lespakket) als de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Het afzeggen moet telefonisch en tijdens de kantooruren van de Autorijschool gebeuren. Een te laat afgezegde rijles wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de Leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van familie in de 1e en 2e graad of van zijn huisgenoten;
5. alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen opvolgen;
6. voordat met de rijlessen wordt begonnen, op tijd afstemming hebben gezocht met het Examenbureau over relevante medische aandoeningen. Als de Leerling dit niet heeft gedaan, is de Autorijschool niet aansprakelijk als de opleiding vervolgens moet worden onderbroken of gestopt;
7. melden als hem de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is ontnomen. Meldt de Leerling dit niet, dan is de Autorijschool niet aansprakelijk voor de gevolgen ervan.

Artikel 5 – Betaling
1. De Autorijschool mag een redelijk bedrag aan inschrijvingsgeld / administratiekosten in rekening brengen.
2. Inschrijvingsgeld/administratiekosten en de kosten van de losse rijles c.q. het hele lespakket moeten zijn betaald voor het begin van de eerste les.
3. Betaling voor Toetsen gebeurt door de Leerling zodra de aanvraag is ingevuld.
4. Als er niet op tijd betaald is, stuurt de Autorijschool een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de Leerling de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag toch nog te betalen. Als na het verstrijken van die 14 dagen nog steeds niet betaald is, mag de Autorijschool wettelijke rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Moet de Autorijschool om haar vordering te incasseren kosten voor een gerechtelijke procedure of buitengerechtelijke kosten maken, dan kan dit aan de Leerling in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Als er ook na een betalingsherinnering niet betaald is, dan mag de Autorijschool de Les-overeenkomst ontbinden. De Leerling wordt hiervan dan schriftelijk op de hoogte gesteld.
5. De Autorijschool mag tijdens de duur van de Les-overeenkomst de lesprijs verhogen. Dit geldt niet als er sprake is van een pakketprijs, maar dan mag de prijs wél omhoog vanwege een door het CBR meegedeelde tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 7 – Onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek)
1. Last het Examenbureau het Onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd af, dan kan de Autorijschool de Leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek.
2. Als de Toets niet kan doorgaan omdat de Leerling niet of te laat verschijnt en dit is niet te wijten aan de Autorijschool, moet de Leerling betalen voor de nieuwe aanvraag.
3. De Autorijschool regelt op verzoek van de Leerling kosteloos een nieuwe aanvraag voor het Onderzoek als de Leerling het Onderzoek niet beginnen of afronden, omdat:
a. er een dringende reden was, zie art. 4 lid 4;
b. het lesvoertuig om het Onderzoek mee af te leggen er niet was en ook geen vervangend voertuig van hetzelfde of van een gelijkwaardig type;
c. het examenbureau het voor het Onderzoek te gebruiken lesvoertuig afgekeurd heeft, terwijl er geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of van een gelijkwaardig type beschikbaar was.

Artikel 8 – Beëindiging van de Les-overeenkomst
1. De rij-overeenkomst mag worden opgezegd door de Leerling of de Autorijschool opzeggen tegen de eerste dag van een kalendermaand. Een opzegtermijn van 1 maand moet daarbij in acht genomen worden. Afgenomen pakketten en niet gebruikte lessen worden niet terugbetaald bij opzegging door de Leerling.
2. De Leerling mag de Les-overeenkomst ontbinden zodra de Autorijschool toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de Les-overeenkomst. De Leerling moet de Autorijschool dan eerst schriftelijk in gebreke stellen en geeft de Autorijschool een termijn van 4 weken om alsnog het pakket rijlessen goed na te komen. Als na afloop van deze termijn de Autorijschool alsnog niet nakomt, mag de Leerling het pakket rijlessen ontbinden.
3. De Autorijschool mag de overeenkomst alleen opzeggen, als in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de rijlessen door hem worden voortgezet.
4. In de gevallen genoemd in de leden 2 en 3 van dit artikel 8 krijgt de Leerling het vooruitbetaalde geld terug onder aftrek van al genoten lessen, administratiekosten en de betaalde examengeld(en).

Artikel 10 – Boetes, schade
1. De Autorijschool draagt de kosten voor verkeersovertredingen die de Leerling pleegt tijdens rijlessen en Toetsen. De Autorijschool vrijwaart de Leerling ook voor aanspraken van derden wanneer er op die momenten botsingen, aanrijdingen of overrijdingen gebeuren. Deze vrijwaring geldt niet bij opzet of grove schuld van de Leerling en ook niet als de Leerling alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen gebruikt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
2. Als blijkt dat het rijbewijs van een Leerling was ingevorderd (terwijl de Leerling verklaard had dat dit niet het geval was) of als de Leerling een vonnis van de rechter verzwijgt waarin staat dat hij geen motorvoertuig mag besturen, dan zal deze Leerling alle opgelegde boetes moeten betalen en moet hij de financiële consequenties die dit voor de Autorijschool heeft dragen. Leerling vrijwaart de Autorijschool hiervoor.

Artikel 11 – Klachten
1. Als een Leerling een klacht heeft, zal hij daarmee eerst naar de Autorijschool gaan. Als de klacht een instructeur betreft, wordt door de Autorijschool een andere instructeur aangewezen voor de rijlessen.
2. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de Leerling de zaak voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Autorijschool Martin Apoll

Schildwacht 36
4208 AL  Gorinchem
0183-769 020
06-521 734 10

badge 1250 plus geslaagden

Onze cursisten geven ons een:

9.6 /10 (177 beoordelingen)

Copyright ©2013-2024 Autorijschool Martin Apoll.
Alle rechten voorbehouden.

Realisatie: DKGS Agency